वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यामुळे व्यक्ती जखमी किंवा मृत झाल्यास आर्थिक सहाय्य मंजुर करणे
मराठी मध्ये लिहीण्याकरीता (अ) यावर क्लिक करा  अ?
Only Marathi Alphabets

 Applicant Full Name

Only 10 Digit Mobile Number

 Mobile Number

Only 12 Digit Aadhaar Number

 Aadhaar Number

Select Atleast One

 Type of Injury

Only Marathi Alphabets

 Name of injured / dead person

Check Atleast One

 Gender

Select Atleast One

 Age

Select Atleast One

 Marital Status

Only Marathi Alphabets & Numbers

 Address

Select Atleast One

 Wing

Select Atleast One

 District

Select Atleast One

 Taluka

Select Atleast One

 Range

Select Atleast One

 Village(If Village not exist then enter village name)

Only English Alphabets

 Village Name

 

 Captcha

 
 
Incident Details (घटनेचा तपशील)
Date in dd/mm/yyyy Format

 Incident Date

Time in HH:MM

 Incident Time

Select Atleast One

 Incident Duration

Only Marathi Alphabets

 Incident Place

Bank Details (बॅंकेचातपशील)
Only English Alphabets

 Bank Name

Only Marathi Alphabets

 Account Holder Name

Valid Bank Account Number

 Account Number

Valid IFSC Code

 IFSC Code

Documents Required (आवश्यक कागदपत्रे)
(फाइल आकारः 20mb पेक्षा कमी)
Choose Valid .pdf File

 Bank Passbook Copy

Choose Valid .pdf File

 Aadhaar Copy