Atal Bamboo Samruddhi Scheme Application

*Applicant Name/अर्जदाराचे नाव

*Full Address of applicant/अर्जदाराचा संपुर्ण पत्‍ता

*Village Name/गावाचे नाव

*District/जिल्‍हा

*Taluka/तालुका

*Mobile Number/भ्रमणध्‍वनी क्रमांक

*Adhaar Card Number/आधार कार्ड नंबर

*Survey Number/सर्व्‍हे क्रमांक

*Select Species
Balcooa
Katang
Strictus
Brandisii
Stocksii
Asper
Tulda
Nutans
*Bank Detail

*Bank Name/अधिकोषाचे नाव

*Branch Name/शाखेचे नाव

*Name in Account/खात्‍यावर असलेले नाव

*Bank Account Number/अधिकोष खाते क्रमांक

*IFSC Code/आयएफएससी क्रमांक

*Upload Document
(max 1mb PDF file )

*Copy of form 7/12   /७/१२ ची प्रत

(max 1mb PDF file )

*Village form 8A   /गाव प्रपत्र ८(अ)

(max 1mb PDF file )

*Survey Number Map   /सर्व्‍हे नकाशा

(max 1mb PDF file )

*Grampanchyat certificate of residence  
ग्रामपंचायत/नगरपरिषद/नगरपंचायत यांचेकडुन रहिवासी दाखला

(max 1mb PDF file )

*Copy of Aadhar Card  /आधारकार्ड

(max 1mb PDF file )

*Copy of bank passbook or crossed cheque  
बॅंक खात्‍याच्‍या पासबूकची /को-या धनादेशाची प्रत

(max 1mb PDF file )

*If farmer account is not already mapped with Aadhar number then the receipt of application of the same
शेतक-याने बॅंकेचे खाते आधार क्रमांकाशी जोडण्‍याकरीता दिलेल्‍या पत्राची प्रत व पोचपावती

Terms and Conditions   / अटी व शर्ती
1)  I agree to establish well/Farm Pond/Borewell with drip irrigation to get expected yield from tissue cultural bamboo saplings.
        बांबू रोपापासून अपेक्षित उत्‍पन्‍न मिळण्‍याकरीता आवश्‍यक ठिबक संचन सोय (विहीर/शेततळे/बोरवेल) माझेकडे उपलब्‍ध आहे.
2)  I agree to do maintenance of your tissue cultural plants and protected them for wildlife buy establishing co-operated
        बांबू रोपे लहान असतांना त्‍यांची निगा राखण्‍याची व वन्‍य प्राण्‍यांपासून सुरक्षित ठेवण्‍यासाठी संरक्षण कुपणाची सोय मी केलेली आहे.
3)  I agree to send Geotag/GIS photos whenever required.
      लागवड पुर्ण झाल्‍यानंतर जिओ टॅग/ जी.आय.एस.व्‍दारे फोटो पाठविण्‍यास मी तयार आहे.

    I agreed Terms & Condition
       मी अटी व शर्तीशी सहमत आहे
Application Closed